ഭാഗവത കുടുംബ പത്രിക

സ്വാമി ശരണം

സ്വാമി ശരണം... പതിനെട്ടു പടി ഞാൻ കയറിടുമ്പോൾ സ്വാമി ശരണം ശരണം പൊന്നയ്യപ്പാ സ്വാമി പാദം ശരണം പൊന്നയ്യപ്പാ കറുപ്പു മുടുത്തു വ്രതവുമെടുത്തു ഞാൻ മണികണ്ഠസ്വാമിയെ കാണാൻ ...

നിൻ കഥ

നിൻ കഥ നിൻ കഥ കേട്ടെൻ്റെ ഉള്ളം നിറയണം! മറ്റൊന്നും കേൾക്കുവാനിമ്പമുണ്ടാകൊലാ! നിൻ കഥയെപ്പോഴും പാടാൻ കഴിയണം! മറ്റൊന്നും കീർത്തനം ചെയ്യേണ്ടെനിക്കഹോ! നിന്നെസ്സദാ മനതാരിൽ സ്മരിക്കണം! നിന്നെയല്ലാതൊന്നും ...

എന്നുവരും എന്നുവരും

എന്നുവരും എന്നുവരും കണ്ണാ…കണ്ണാ…കണ്ണാ… എന്നുവരും എന്നുവരും എൻ കണ്ണനെൻ മുമ്പിൽ എൻ മടിയിലിരുന്ന് മാമുണ്ണാനെന്നു വരും…(2) കണ്ണാ…കണ്ണാ…കണ്ണാ…കണ്ണാ…കണ്ണാ കണ്ണൻ്റെ തിരുമുടിയിൽ ചൂടിക്കാൻ നീലമയിൽ പീലിയും കണ്ണൻ്റെ തിരുനെറ്റിയിൽ ...

കണ്ണാ നിന്നെ കാണാൻ

കണ്ണാ നിന്നെ കാണാൻ കണ്ണാ നിന്നെ കാണാൻ വരും നേരം കണ്ണാ നീയെന്നെ മയക്കീടരുതേ മോഹനമായ നിൻ രൂപം കാണുവാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ ചിമ്മാതിരിക്കണേ പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന ...

നാമം ജപിക്കാം…

നാമം ജപിക്കാം… നാരായണ ഹരി നാരായണ നാരായണ ഹരി നാരായണ നാരായണ ഹരി നാരായണ നാരായണ ഹരി നാരായണ നാമം ജപിക്കാം നാമം ജപിക്കാം നാരായണ ഹരി ...

കണികാണേണം…

കണികാണേണം... കണികാണേണം എൻ്റെ കണ്ണനാമുണ്ണിയെ കണികാണേണം നിത്യം കണികാണേണം പീലിച്ചുരുൾമുടി കെട്ടി പിച്ചകപ്പൂമലർ ചൂടി നീലത്തിരുവുടൽ നിത്യം കണികാണേണം. ഫാലത്തിലെ തൊടുകുറി ലോലമാടും കുറു- നിര ചാലേ ...

അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ

അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ കൃഷ്ണ! സച്ചിതാനന്ദ മാധവാ... ഉച്ചരിക്കായ് വരേണം നാമങ്ങൾ സ്വച്ഛ മാനസരായ് ഞങ്ങൾ ആശ്രിത ജനവത്സലാ കൃഷ്ണ! ആശ്രയിക്കുന്നു നിത്യവും ആപത്തെല്ലാമൊഴിച്ചു ഞങ്ങളേ ...

വിഘ്നേശ്വരാ…

വിഘ്നേശ്വരാ... വിഘ്നേശ്വരാ... ഹേ ഗണനായകാ... വിഘ്നങ്ങള്‍ തീര്‍ത്തു നീ... തുണയേകണേ...(2). അവിലും മലരും കല്‍കണ്ടാദികളും സമര്‍പ്പിച്ചു നിന്നെ നമിപ്പൂ ഞാൻ. (2) (വിഘ്നേശ്വരാ... ശിവനുടെ പുത്രാ... പാര്‍വ്വതി ...

തിരുമധുര നാദം

തിരുമധുര നാദം കൃഷ്ണാ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണാ ഹരേ കൃഷ്ണാ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണാ ഹരേ നാരായണ നാരായണ നാരായണ നാമം മനതാരിൽ തെളിഞ്ഞിടും തിരുമധുര നാദം ...

ആദിശേഷാ…

ആദിശേഷാ... ആദിശേഷാ അനന്ദശയനാ തിരുമലവാസാ ശ്രീവെങ്കിടേശാ ആപത്ബാന്ധവ ശ്രീവെങ്കിടേശാ അരുണാചലപതി ശ്രീവെങ്കിടേശാ വെങ്കിടേശാ വെങ്കിടേശാ വെങ്കിടേശാ പാഹിമാം പത്മാവതിപ്രിയ ശ്രീവെങ്കിടേശാ പത്മവിലോചന ശ്രീവെങ്കിടേശാ പാണ്ഡുരംഗാ ശ്രീവെങ്കിടേശാ പീതാംബരധര ...

പുണ്യഭൂമിയാകുമീ…

പുണ്യഭൂമിയാകുമീ... പുണ്യഭൂമിയാകുമീ വൃന്ദാവനം ശ്രീകൃഷ്ണ ലീലകളാൽ അതിമോഹനം ഗോലോകചന്ദ്രനായ് വിളങ്ങും കണ്ണൻ ആനന്ദ ദായകനാം രാസനായകൻ ഗോപരും ഗോക്കളും ഗോപികമാരും തോഴനായ് കാണുന്ന ഗോകുലബാലൻ വൃന്ദാവനത്തിൻ പ്രാണനായകൻ ...

രാസേശ്വരീ…

രാസേശ്വരീ... രാസേശ്വരീ... രാധേ.. രാസേശ്വരീ രാസേശ്വരീ... രാധേ രാസേശ്വരീ യദുകുല തിലക ഹൃദയ നിവാസേ......(2) രാസേശ്വരീ... രാധേ... രാസേശ്വരീ രാസേശ്വരീ... രാധേ... രാസേശ്വരീ. കാമിനിമാരുടെ കമനീയ വിഗ്രഹൻ ...

ആടാം പാടാം

ആടാം പാടാം... ആടാം പാടാം കണ്ണനുമൊത്തു നാം കൃഷ്ണൻ്റെ ലീലകൾ എല്ലാം ഭാഗവത കഥകൾ ചേർത്തു നാം ഒരു മാല കൊരുത്തും ചാർത്താം. നാരായണീയമാം ശ്ലോക സന്ദേശം ...

രാധികാപതേ

രാധികാപതേ രാധികാപതേ! രാസക്രീഡാ ലോലനെ രാഗിണിയാം രാധികതൻ പ്രാണനാഥനേ! ഗോപികൾതൻ ചിത്ത ചോര ഗോപകുമാരാ ഗോപാലർതൻ പ്രിയ തോഴാ ഗോകുല ബാലാ... ഗോകുലത്തിലാടിപ്പാടി വാണ സുന്ദരാ ഗോക്കൾഗോപബാലകർക്കും ...

അമ്പാടിക്കണ്ണൻ

അമ്പാടിക്കണ്ണൻ അത്ഭുത ബാലനാം അമ്പാടിക്കണ്ണനെ അഞ്ജലികൂപ്പി വണങ്ങിടുന്നേൻ ആനന്ദരൂപനാം ആത്മസ്വരൂപനെ ആവോളം വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചിടുന്നേൻ അരുമക്കിടാവാം നിൻ അരുമയാം പുഞ്ചിരിയാൽ ആധിവ്യാധികൾ തീർത്തിടേണം എന്നും നിന്നെ ഭജിക്കാനുള്ളത്തിൽ ...
Loading...